ស្វែងរកស៊ីមកាត

សេវារហ័សទាន់ចិត្ត

ផ្តល់ទំនុកចិត្ត

ដំណោះស្រាយល្អ

សេវាដឹកជញ្ជូន

ដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះចំពោះ អតិថិជននៅទីក្រុងភ្នំពេញ

ការបង់ប្រាក់ក្នុងការទិញស៊ីមកាត

តម្រូវអោយអតិថិជនបង់ប្រាក់មុនពេលក្រុមការងារ យើងខ្ញុំធ្វើការកាត់ឈ្មោះជូនអតិថិជន

ការទទួលរឺបើកស៊ីមកាត

បន្ទាប់ពីក្រុមការងារយើងធ្វើការកាត់ឈ្មោះរួចរាល់ លោកអ្នកអាចអញ្ជើញទៅ បើកស៊ីមកាត នៅគ្រប់សាខារបស់ក្រុមហ៊ុន ២៥ខេត្តក្រុង

ការផ្តល់ជូន

ផ្តល់ជូនការបញ្ចូលកាត ៥ដុល្លារចំពោះអតិថិជន ដែលទិញស៊ីមកាត ចាប់ពី២០០ដុល្លារ។ ផ្តល់ជូនការបញ្ចូលកាត ១០ដុល្លារចំពោះអតិថិជន ដែលទិញស៊ីមកាត ចាប់ពី៥០០ដុល្លារ

វីអាយភី ស៊ីមកាត VIP

តើអ្នកចង់ទិញស៊ីមកាតមែនទេ?

សូមស្វែងរកស៊ីមកាតនៅក្នុងវេបសាយរបស់យើងខ្ញុំ រឺទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ

តារាងស៊ីមកាត ទំនាក់ទំនង